Introduction

This Tongan legend told in Kiribati and English explains the occurrence of the natural phenomenon of a whirlwind (ahiohio).

A sorcerer’s child becomes angry when he is born blind and buried alive. In his anger, he tears the island to pieces.

Koe tala kehe tiotio

N te taina, n ririki aika a rang bwakanako aika ko aaki kona ni warekii,

ao a maeka temanna te tia tabunea ma buuna.

Taanga aikai a bora ni kan karika natiia.

_______________________________

Once, many more years ago than you can count

lived a sorcerer and his wife. 

They were blind and had been hoping for a child.

Akea bwa e a bung neiere te aine, ma te kabuanibwai bwa

natiia kanga ai titabo ma te atiibu ae mwaitorotoro ai ngaia

are a iangoia bwa a nang taunna.

________________________________

Finally the wife gave birth to a baby,

but unfortunately the baby felt like cold stone

– so they decided to bury it.

N te bong are i mwiina ao a nako bwa a nang noora ruanimaten natiia.

Ao ikanne are a kunea bwa e bon maiu, natiia ma e matakii.

____________________________________

The next morning they went up to

the cemetery to visit the grave,

only to find out that their son was still alive.

E roko unin natiia arei ao e a birinako mai irouia ana karo

ni bakarerea taari ao e a katea naba iai mwengana teuana.

E urui bwaai aika a rang ni mwaiti iaon Tonga.

____________________________________

The boy was angry and ran from his parents towards the

ocean to make his new home.

He destroyed many things in Tonga.     

Ngke a kakio a natia karo aikai, ao a urui kaai ma aroka.

N tabetai ao te teinimwane aio e urui angiin bwaai iaon Tonga.

_________________________

The parents ripped many trees and plants

out of their way while chasing him.

The boy sometimes destroyed parts of Tonga in a rage.          

Te tekeraoi teuana bwa a kunea kaain te kaawa aio ae te tei ni

mwane aio e rang mamaka te karongoa, ao ikanne are ngkana

tao e a manga kaoti ao a karongoa naba.

_______________________________

Luckily the villagers discovered that the boy was afraid of loud noises,

so whenever he comes around the villagers make loud noises.  

eStory page navigation
1
2
3
4
5
6
7